7. MEESTERWERK!

De Egyptische heelmeesters van weleer en de hedendaagse medicijnmakers, hebben één ding met elkaar gemeen. Ze geloven dat zij het beste medicijn voor hun patiënten/klanten ontwikkelen. Gelet op de enorme hoeveelheden medicijnen die jaarlijks in Nederland over de toonbank gaan, lijkt het erop dat veel Nederlanders daar ook zo over denken.

Tegenvallende resultaten….
In de praktijk blijkt dat de werking van veel medicijnen behoorlijk kan tegenvallen. Zelfs het allerbeste (of allerduurste) medicijn brengt in de regel geen volledige genezing. Veelal is er slechts sprake van symptoombestrijding. Dat wil zeggen dat de ergste klacht, zoals pijn, of misselijkheid enz (gedeeltelijk) verdwijnt. Daarmee bent u nog niet beter. Want geen pijn of misselijkheid meer ervaren, wil niet zeggen dat de ziektekiemen niet meer voortwoekeren in uw lichaam. Het komt er dus op neer, dat ons eigen lichaam de grootste klus moet klaren en zelf de ‘ziektebron’ moet uitschakelen!
Wat in de praktijk ook blijkt, is dat bezoeken aan en adviezen van artsen, alsmede de aanschaf van medicijnen, voor ‘de gewone man en vrouw’ behoorlijk prijzig (kunnen) zijn. Dat is niet alleen in de tegenwoordige tijd het geval. Dat is al vele eeuwen lang zo, zo blijkt o.a. uit een oud, waargebeurd verhaal, dat ik recent weer eens onder ogen kreeg. Het speelde in het begin van onze huidige jaartelling, zo rond het jaar 30.

Twaalf jaar ziek

In die tijd leefde er, in het door de Romeinen bezette Israël, een vrouw die al twaalf jaren ziek was. Ze had al die jaren constant last van bloedverlies. Twaalf jaar lang menstrueerde ze aan één stuk door! Vanwege dat constante bloedverlies moet de vrouw wel enorm verzwakt zijn geweest. Bovendien was ze, in sociaal opzicht, totaal geïsoleerd geraakt. Vrouwen moesten zich namelijk afzonderen als ze menstrueerden, ze waren dan onrein. Dat was een voorschrift, dat van de God van de Bijbel afkomstig was, en door Mozes in het boek Leviticus (15:19-30) was opgetekend.

Strenge godsdienstige regel of hygiënisch voorschrift?

Wellicht zijn er mensen die dat ‘onrein zijn’ een overdreven strenge godsdienstige regel vinden. Maar dat was en is het niet. Het is een zeer goed doordacht hygiënisch voorschrift, waarmee voorkomen werd dat mensen met het bloed van een menstruerende vrouw in aanraking kwamen.
Tegenwoordig weten we dat bloed overdraagbare ziekteverwekkers, zoals bacteriën of virussen kan bevatten. In bepaalde gevallen kan dat ook bij opgedroogd bloed het geval zijn (meer info hierover vind je op de website van Sanquin).
In de tijd van Mozes (die in dezelfde tijd als de Egyptische heelmeesters leefde) en zo rond het jaar 30 na Christus had men nog nooit van bacteriën en virussen gehoord. Men wist dus niet dat je ziek kon worden van besmet bloed.

Hygiëne toen en nu
Ook was het in die tijd met de hygiëne heel anders gesteld als vandaag de dag. Het gewone volk had geen badkamer om zich regelmatig te kunnen reinigen. Er waren zelfs geen kranen met koud en warm water. Je moest het zelf uit de put of uit de rivier halen. Vrouwen hadden ook niet de beschikking over bloed absorberende materialen zoals het hedendaagse maandverband. De kans dat men (ongemerkt) met het bloed van een menstruerende vrouw in aanraking kwam, was vele malen groter dan in onze tijd. Neem je dat alles in ogenschouw dan is het duidelijk dat God de vrouwen geen onnodige extra maatregel oplegde. Nee, Hij beschermde juist Zijn volk tegen mogelijke besmettingen.
Wist u trouwens dat dit niet het enige hygiënevoorschrift is, dat God als ‘religieuze regel’ uitvaardigde? Er staan veel meer van dat soort voorschriften in de Bijbel.

Terug naar de bloed vloeiende vrouw
Ik keer terug naar de vrouw die twaalf jaar bloed vloeide. Twaalf jaar lang leefde ze in een sociaal isolement, ze was verzwakt. Of ze een man had? Dat vertelt het verhaal niet. Maar als dat zo was, dan hadden ze elkaar al die jaren niet meer aangeraakt. Hij had haar geen knuffel mogen geven of een troostende hand op haar schouder mogen leggen. Helemaal niks van dat alles.
En daar bleef het niet bij. In die jaren leefde de gehele familie vaak samen in één huis. Er was sprake van hechte onderlinge banden tussen de vrouwen in zo’n ‘familiehuis’. Ook dat onderlinge contact met familie/vriendinnen was niet meer mogelijk.
Dat alles kwam omdat het voorschrift ook in hield, dat degene die een ongestelde vrouw aanraakte (of voorwerpen van haar), zelf ook onrein werd tot zonsondergang. Zo’n persoon moest zich dus ook afzonderen. Om die reden hielden mensen dus gepaste afstand van deze vrouw.

Afstand houden (social distancing)
Afstand houden en jezelf afzonderen. Herkent u het? Sinds corona zijn intrede deed, is het een actueel iets. Al noemen we dat afzonderen nu anders, namelijk quarantaine. Vandaag de dag blijft dat afzonderen beperkt tot een week of veertien dagen. Althans voor mensen die besmet zijn. Maar triest genoeg zijn er veel ouderen die al maandenlang geen kant op kunnen. Ze zitten zo goed als opgesloten in verzorgingscentra etc. Maandenlang in bijna volkomen afzondering. Hooguit één bezoekje per dag. Het is intriest dat hen dit overkomt.

Twaalf jaar in quarantaine
Laten we weer teruggaan naar de bloedvloeiende vrouw. Zij was al twaalf jaar in quarantaine. Stelt u zich dat eens voor. Wat voor leven had zij nog? En wat voor leven zou u dan nog hebben? Twaalf jaar lang leven in afzondering. Twaalf jaar amper of geen contact met anderen.
Ze was op zoek gegaan naar iemand die haar kon genezen. Ze wilde zo graag weer terug naar het ‘normale leven’. Ze had zelfs haar leeftocht (oftewel het geld dat bestemd was voor haar dagelijks levensonderhoud, voor haar eten!) uitgegeven aan de medicijnmeesters van weleer. Geen van hen had haar kunnen genezen.

Een Man Gods
En toen hoorde ze de verhalen over die Man. Een Man Gods, zo werd er door sommigen gezegd, die op wonderbaarlijke wijze mensen had genezen. Ze was ervan overtuigd geraakt dat Hij haar kon beter maken. Toen ze wist dat Hij in de buurt was, ging ze naar Hem op zoek. Ze was in de grote menigte terechtgekomen die Hem helemaal omsloten had. Daardoor kon Hij nauwelijks verder gaan.
Ze zag nog een andere man, het was Jaïrus, het hoofd van de plaatselijke synagoge, die op zijn knieën voor de Man Gods lag. Hij smeekte Hem om naar zijn huis te komen, waar zijn dochtertje ernstig ziek in bed lag. ‘Ze kan elk moment overlijden, Heer, kom toch alstublieft snel mee’. Zoiets hoorde ze hem uitroepen. De Man Gods zei tegen Jaïrus dat Hij met hem meeging.
‘Als Hij nu weggaat, zal dan mijn kans verkeken zijn?’. De vrouw wurmde zich voorzichtig door de menigte heen. Ze moet doodsbang geweest zijn, ze was immers onrein. Ze mocht zich helemaal niet onder de mensen begeven. Iedereen die ze aanraakte, zou in quarantaine moeten. Maar toch, ze moest naar die Man Gods, ze moest Hem aanraken. Ja, zelfs het aanraken van alleen de zoom van Zijn mantel zou genoeg zijn. Ze wist het zeker, ze geloofde het met heel haar hart, ziel en verstand. Wie weet had God die gedachte wel in haar gelegd, hoe het ook zij…. Ze kwam dichter en dichterbij. En toen stond ze vlak achter Hem. Snel en zonder dat de anderen het zagen, raakte ze de zoom van Zijn mantel aan. Ze voelde het direct. Het bloeden was gestopt, ze was genezen. Halleluja, genezen, genezen! Ze werd overspoeld met een enorme blijdschap, een hemelse blijdschap, de ellende was eindelijk voorbij, hallelu…..wat gebeurde daar?

Betrapt?!
De Man Gods zei iets, keek om Zich heen. Hij had het erover dat iemand Hem had aangeraakt en dat er kracht van Hem was uitgegaan. Eén van Zijn leerlingen probeerde het een beetje te relativeren. Het was immers zo druk en dan die grote dringende schare mensen om hun heen…..nee, Hij zou het zich wel verbeeld hebben. De leerling en zijn medeleerlingen hadden ook niet kunnen voorkomen dat ze Hem al een paar keer hadden aangeraakt, doordat ze tegen Hem aan geduwd waren.
Maar de Man wist het zeker! Er was kracht van Hem uitgegaan, nadat iemand Hem had aangeraakt. Tot haar grote schrik bemerkte de genezen vrouw dat de menigte inmiddels achteruit gestapt was. Om ruimte te maken voor de Man Gods. En daardoor stond zij daar nu alleen, volop in het zicht van Hem, Zijn leerlingen en van de gehele menigte.
We zullen nooit weten wat er precies door haar heenging. Was ze bang dat de Man Gods boos op haar zou zijn, omdat zij als onreine vrouw Hem had aangeraakt. Dacht ze dat Hij haar ging straffen en het bloed vloeien zou laten terugkeren? Zou de menigte haar straks stenigen omdat ze gezondigd had, doordat ze zovelen onrein had gemaakt?
In al haar wanhoop wierp ze zichzelf op de grond, voor de voeten van de Man Gods en biechtte, ten overstaan van de grote schare, haar hele verhaal aan Hem op. Twaalf jaren ellende, het verdriet, de eenzaamheid en de enige hoop die haar nog resteerde, het geloof dat het vastpakken van de zoom van Zijn mantel voldoende zou zijn om haar te genezen…. ze legde het allemaal voor Zijn voeten neer.
Wat er toen volgde? Woede? Verwijten? Helemaal niks van dat alles. De Man Gods, oftewel Jezus Christus, de Zoon van God, keek haar vol liefde aan en sprak: ‘Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.’ Daarna vervolgde Hij Zijn weg…..om naar het huis van Jaïrus te gaan. Om daar een nog groter wonder te doen.

De ware Heelmeester!
Wat zal die vrouw blij geweest zijn! Wat zal ze Jezus dankbaar geweest zijn. Eindelijk was ze verlost. Eindelijk weer vrij! Na heel veel en jarenlang zoeken, had ze het eindelijk gevonden. Na al die afwijzing en de duur betaalde ‘schijnhoop’ die zoveel heelmeesters haar hadden geboden, was ze genezen door de ware Heelmeester!

Wilt u dat ook? Ware vrijheid, ware genezing?
Verlangt u daar ook naar? Om net zoals die vrouw vrij te zijn? Om los te komen van het verleden, verdriet, eenzaamheid, verbittering of verslaving? Of los komen van de maar niet aflatende ‘coronadreiging’? Richt u toch tot Jezus. Vraag Hem om ook in uw leven te komen. Biecht uw zonden aan Hem op. Vertel Hem wat u allemaal verkeerd gedaan heeft in uw leven. Jezus wil u helpen, Hij kan u bevrijden. Ik weet het zeker, ik heb het zelf mogen ondervinden! Ik weet dat ik vrij ben. Kies daar ook voor! Kies ook voor Jezus! Echt, wie vrij wil zijn, moet bij Jezus zijn!

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!