3. HEDENDAAGSE MEDICIJNMAKERS – BIJLAGE 1

Onderstaand treft u informatie aan over een aantal stoffen die worden gebruikt voor het vaccin Comirnaty van BioNTech. De informatie is o.a. afkomstig van websites die informatie bijhouden over chemische stoffen en de risico’s die u loopt als u met deze stoffen in aanraking komt. Een link naar de desbetreffende sites treft u steeds onder de informatie aan.

4-Hydroxybutyl acrylate:
H302 (98.16%) : Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity,oral]
Schadelijk bij inslikken [Waarschuwing Acute toxiciteit, oraal]**
H312 (15.07%) : Harmful in contact with skin [Warning Acute toxicity, dermal]
Schadelijk bij contact met de huid [Waarschuwing Acute toxiciteit, dermaal]**
H315 (100%) : Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
Veroorzaakt huidirritatie [Waarschuwing Huidcorrosie / -irritatie]**
H317 (83.09%) : May cause an allergic skin reaction [Warning Sensitization, Skin]
Kan een allergische huidreactie veroorzaken [Waarschuwing Sensibilisatie, Huid]**
H318 (83.09%) : Causes serious eye damage [Danger Serious eye damage/eye irritation]
Veroorzaakt ernstig oogletsel [Gevaar Ernstig oogletsel / oogirritatie]**
H319 (16.91%) : Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]
Veroorzaakt ernstige oogirritatie [Waarschuwing Ernstig oogletsel / oogirritatie]**
H332 (15.07%) : Harmful if inhaled [Warning Acute toxicity, inhalation]
Schadelijk bij inademing [Waarschuwing Acute toxiciteit, inademing]**
H335 (15.81%) : May cause respiratory irritation [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Respiratory tract irritation]
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken [Waarschuwing Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; Irritatie van de luchtwegen]**

** Nederlandse vertaling is toegevoegd door de auteur van ‘Omzien in een omgekeerde wereld’


Bron: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Hydroxybutyl-acrylate#section=Kovats-Retention-Index

PolyethyleenglycolPolyethylene Glycol (PEG)
PEG’s hebben een waxachtige substantie en worden onder meer gebruikt als binder, oplosmiddel en als geleider voor andere ingrediënten. Hoe hoger het nummer, des te sterker en compacter. PEG’s met een nummer dat hoger is dan 200 kan eczeem en allergie veroorzaken. PEG’s worden meestal goed verdragen, maar omdat ze een geleider zijn kunnen ze andere schadelijke stoffen beter binnen laten dringen. Tijdens de fabricage is er een groot risico dat ze het kankerverwekkende dioxine ontwikkelen.

PEG is oplosbaar in water waarbij de mate van oplosbaarheid af hangt van de ketenlengte.
PEG wordt ook wel toegepast om cellen aan elkaar te hechten bij een weefselkweektechniek genaamd protoplastfusie.
PEG wordt (onder de stofnaam macrogol, bekendste merknaam Movicolon) ook als laxeermiddel gebruikt, dat onder meer wordt voorgeschreven bij constipatie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyethyleenglycol

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-PC
SAFETY DATA SHEET
Material may be irritating to the mucous membranes and upper respiratory tract. May be harmful by inhalation, ingestion, or skin absorption. May cause eye, skin, or respiratory system irritation. To the best of our knowledge, the toxicological properties have not been thoroughly investigated
Description of First Aid Measures:

In case of inhalation:
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration or give oxygen by trained personnel. Get immediate medical attention.
In Case of Eye Contact:
Hold eyelids apart and flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Have eyes examined and tested by medical personnel.
In Case of Skin Contact:
Immediately wash skin with soap and plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing. Get medical attention if symptoms occur. Wash clothing before reuse
In Case of Ingestion:
Wash out mouth with water provided person is conscious. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention. Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.Remove to fresh air.

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-PC

Materiaal kan irriterend zijn voor de slijmvliezen en de bovenste luchtwegen. Kan schadelijk zijn bij inademing, inslikken of opname door de huid. Kan irritatie van ogen, huid of luchtwegen veroorzaken. Voor zover wij weten, zijn de toxicologische eigenschappen niet grondig onderzocht

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen:
Bij inademing:

In de frisse lucht brengen. Indien de patiënt niet ademt, kunstmatige beademing of zuurstof toedienen door opgeleid personeel. Roep direct medische hulp in.

In geval van oogcontact:

Oogleden openhouden en ogen met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Laat uw ogen onderzoeken en testen door medisch personeel.

In geval van huidcontact:

Was de huid onmiddellijk met zeep en veel water gedurende tenminste 15 minuten. Verontreinigde kleding uittrekken. Roep medische hulp in als er symptomen optreden. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

In geval van inslikken:

Mond spoelen met water, mits de persoon bij bewustzijn is. Nooit een bewusteloos persoon iets via de mond toedienen. Roep medische hulp in. Zet NIET aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. In de frisse lucht brengen.**

** Nederlandse vertaling is toegevoegd door de auteur van ‘Omzien in een omgekeerde wereld’


Bron:https://www.caymanchem.com/msdss/15100m.pdf

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!