EEN BOEK VOL WONDEREN INTRO en INHOUDSOPGAVE

Gelooft u in wonderen? Gelooft u dat blinden kunnen gaan zien? En dat doven kunnen gaan horen? Gelooft u dat gevangenen zomaar een streng bewaakte gevangenis kunnen uitlopen?
Of dat mensen van het ene op het andere moment kunnen genezen van besmettelijke ziekten?


Het ‘e-book’, waarvan u nu een intro leest, staat vol met dergelijke wonderen. Wonderen zoals blinden die weer gaan zien, verlamde mensen die weer kunnen lopen. En ja, zelfs mensen die uit de dood worden opgewekt.

Dit boek bevat niet alleen wonderen. Het staat ook vol waarheden over hoe je gezond kunt leven. En hoe je, als mensen, in harmonie met elkaar kunt samenleven. Het vertelt u en mij zelfs hoe we eeuwig leven kunnen krijgen.

Veel mensen noemen dit bijzondere boek de Bijbel. De Bijbel-uitgave die op deze website wordt gebruikt is de Statenvertaing.
De originele versie daarvan werd ooit, in de Gouden Eeuw (1600-1700), in opdracht van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden uit de oorspronkelijke talen in het Nederlands omgezet.
Voor mij is en blijft de Bijbel bovenal het Boek dat vol wonderen staat. Gods wonderen, wel te verstaan.

Momenteel ben ik nog volop bezig met het plaatsen van de vele hoofdstukken van dit prachtige boekwerk, dat 66 boeken en brieven omvat. Als u wilt, kunt u alvast een kijkje nemen in de eerste vier boeken, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri Daarin leest u hoe God ooit de hemel en de aarde heeft geschapen. Gewoon door te spreken! Ja, u leest het goed, Hij sprak en het was er. Is dat niet een wonderbaarlijk mooi begin? En hoe Hij het volk van Israël op wonderbaarlijke wijze uit Egypte bevrijdde, nadat het daar vele jaren onder het slavenjuk van de Farao had geleefd. In de woestijn schreef God het volk geheel nieuwe wetten voor, zodat ze lichamelijk en geestelijk gezond leven konden leiden.

Naast die vier eerste delen, is ook de volledige inhoud van de Evangeliën naar Mattheus, Markus, Lukas en Johannes geplaatst. Die evangeliën beschrijven het leven van Jezus Christus op aarde, waarbij iedere Evangelie schrijver weer andere aspecten benadrukt van het leven, de dood, de wederopstanding en het verlossende werk van de Zoon des mensen.

Ook het boek Handelingen is inmiddels opgenomen.

De komende tijd worden eerst de resterende delen van het Nieuwe Testament geplaatst. Daarna volgende de resterende boeken van het Oude Testament.

INHOUDSOPGAVE
van Het Oude Testament

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehémia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hoséa
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Hábakuk
Zefánja
Haggaï
Zachariá
Maleáchi

INHOUDSOPGAVE
van Het Nieuwe Testament


Matthéüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timótheüs
2 Timótheüs
Titus
Filémon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring